Voetreflex massage

Stimuleer het zelfhelend vermogen van het lichaam naar gezondheid en vitaliteit

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities en begrippen
1.1 Janneke Menting Voetreflex en Coaching is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 82870292 en levert diensten op het gebied van voetreflexmassages en coaching.
1.2 Janneke Menting Voetreflex en Coaching is de enige beslissingsbevoegde functionaris van Janneke Menting Voetreflex en Coaching. Eventuele door derden, namens Janneke Menting Voetreflex en Coaching gemaakte afspraken, zijn niet bindend.
1.3 De klant/cliënt is de persoon of personen aan wie Janneke Menting Voetreflex en Coaching haar diensten verleent. De client is degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de behandeling binnen Janneke Menting Voetreflex en Coaching, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Janneke Menting Voetreflex en Coaching zijn gemaakt.
Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Janneke Menting Voetreflex en Coaching. Zij behoudt zich het recht voor deze in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
Artikel 3 - Inspanningsverplichting
Janneke Menting Voetreflex en Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Janneke Menting niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.
Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming
Alle door Janneke Menting Voetreflex en Coaching gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Janneke Menting Voetreflex en Coaching uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk.
Artikel 5 - Verplichtingen opdrachtgever
5.1.	De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal clienten ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Janneke Menting Voetreflex en Coaching. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Janneke Menting Voetreflex en Coaching verschuldigd.
5.2	Indien cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Janneke Menting Voetreflex en Coaching, deze plaats ingevuld worden door een andere client, aangedragen door opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.3 	Het betrekken of inschakelen van derden bij opdrachtuitvoering door opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Janneke Menting Voetreflex en Coaching.
Artikel 6 - Tarieven, kosten en prijzen
6.1	Op deze website staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten door Janneke Menting Coaching voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.
6.2 	De door Janneke Menting Voetreflex en Coaching opgegeven prijzen zijn inclusief de daarover door client verschuldigde BTW en dienen door de client tijdig aan Janneke Menting Voetreflex en Coaching te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven staat.
Artikel 7 – Facturering en betalingsvoorwaarden
7.1.	Het honorarium van Janneke Menting Voetreflex en Coaching en de door haar aan de client doorbelaste kosten, worden door Janneke Menting Voetreflex en Coaching steeds bij schriftelijke declaratie aan client/opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Janneke Menting Voetreflex en Coaching kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een deel daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
7.2	Betaling door client/opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
7.3	Na deze vervaldag is client in verzuim en is zij aan Janneke Menting Voetreflex en Coaching over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de client/opdrachtgever bovendien eenzijdig door Janneke Menting Voetreflex en Coaching worden opgeschort, dit zonder dat Janneke Menting Voetreflex en Coaching dientengevolge jegens de client/opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Janneke Menting Voetreflex en Coaching in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
7.4	Is de client/opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Janneke Menting Voetreflex en Coaching of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Janneke Menting Voetreflex en Coaching te maken (incasso- en andere (buiten)gerechtelijke) kosten voor rekening van de client/opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdracht-som.
7.5	Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de client/opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Janneke Menting Coaching, dan is Janneke Menting Voetreflex en Coaching gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.
Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden
Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Janneke Menting Voetreflex en Coaching niet is afgenomen op het afgesproken moment, geldt de volgende voorwaarde: 
Annuleren van gereserveerde behandeling binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd. 
Artikel 9 – Tussentijdse beëindiging van de opdracht
9.1	Beiden partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
9.2	Indien door de client/opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft Janneke Menting Voetreflex en Coaching desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
9.3	Janneke Menting Voetreflex en Coaching mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Janneke Menting Voetreflex en Coaching houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1	Janneke Menting Voetreflex en Coaching is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Janneke Menting geleverde zaken en/of diensten.
10.2	Daarnaast is Janneke Menting Voetreflex en Coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Janneke Menting Voetreflex en Coaching rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis. 
10.3	Als student Voetreflextherapie geef ik tegen geringe vergoeding een behandeling. Deze voetreflexbehandeling voer ik met de grootste zorgvuldigheid en accuraatheid uit. Ik zal geen zones behandelen die enig gevaar kunnen opleveren of die een contra indicatie hebben. De behandelingen kunnen echter op energetisch niveau grote veranderingen teweeg brengen en dienen invloed uit te oefenen op het lichaam en emotionele en/of mentale toestand ten einde de gezondheid van de patiënt te verbeteren. Als student kan ik echter geen verantwoordelijkheid nemen voor mogelijk aan de behandeling toe te wijzen verstoringen van enigerlei aard.
Ik vraag u als client daarom een formulier hiervoor te ondertekenen, voorafgaand aan de behandeling, waarbij u mij vrijwaart van enige vervolging voor negatieve veranderingen in uw gezondheidstoestand. M.a.w. u ondergaat de behandelingen volledig op eigen risico.
Artikel 11 – Geheimhouding
Janneke Menting Voetreflex en Coaching is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar client bekend is geworden.
Artikel 12 – Bijzondere bepalingen
12.1     Janneke Menting Voetreflex en Coaching behoudt zich het recht voor om deelnemers van een dienst die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de dienst of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. 
12.2     Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.
12.3     Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Apeldoorn, oktober 2022

Reviews

Voetreflexmassages:

Jolanda
Ik kwam voor een ontspannende ervaring. Door jouw rustige houding wist je mij direct op mijn gemak te stellen, daarnaast was de behandeling erg prettig. Ik voelde tijdens de behandeling van alles gebeuren en toen we dit naderhand bespraken kwamen de reacties overeen met jouw bevindingen. Een ontspannende behandeling. Ik kom zeker bij je terug.

Coaching – de Binnenwereldmethode:

Marian
In mijn zoektocht om weer meer terug naar mijn gevoel te gaan kwam ik via Linkedln Janneke haar teksten tegen. Wauw!! was het eerst dat ik dacht, haar heb ik nodig!

En met succes, ik voel weer en durf er ook op te vertrouwen.

V
Janneke heeft mijn ogen geopend voor wat ik nu eigenlijk écht zelf wil. Ze heeft mij ook op weg geholpen om het pad uit te stippelen om daar te komen en om mijn bezwaren hierbij te overwinnen. Dankjewel! Het zijn niet veel woorden maar wel zeer gemeend.

S

Verbaasd was ik wat je in zo’n korte tijd kunt bereiken.

Ik heb de sessies met Janneke als zeer prettig ervaren. Ze heeft mij echt ondersteund om het pad te bewandelen en mezelf weer te vinden.

Meer dan dat, ik geef mezelf nu de ruimte om te ontdekken en dingen van mezelf te ontwikkelen. Waarvan ik niet wist dat ik ze had/heb. Geleerd om weer naar mijn gevoel te kunnen luisteren en te uiten.

Openheid, eerlijkheid en gevoelens… het mag er zijn ook tijdens de sessies.

 

 

 

Boost je gezondheid met: